ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μια από τις βασικές υποχρεώσεις του εργοδότη είναι να διαθέτει στην επιχείρηση του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. \

Η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου,  αποτελεί μια μελέτη στην οποία εξετάζεται συστηματικά κάθε εργασία που εκτελείται στην επιχείρηση  με σκοπό:
να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου,
να διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να
εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν, και αν αυτό δεν είναι
δυνατόν να ελεγχθούν τρόποι αντικατάστασης των πηγών κινδύνου με άλλες
πιο ασφαλείς
να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν
αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων
και την προστασία των εργαζομένων.

Η  γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. (Αναγνώριση και καταγραφή των υφιστάμενων κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων καθώς και αυτών που ενδέχεται να εμφανιστούν. (Ενδεικτικά αναφέρονται: κίνδυνοι από μηχανήματα και εξοπλισμό, κίνδυνοι από πυρκαγιά, από ηλεκτροπληξία, από έκρηξη, από πτώση, κίνδυνοι από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες [φυσικούς χημικούς βιολογικούς], από την
οργάνωση της εργασίας,  από την  βία και την παρενόχληση στην εργασία, ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι ).

2. Ποιοτικό και όπου απαιτείται και ποσοτικό προσδιορισμό των βλαπτικών παραγόντων (φυσικών, χημικών, βιολογικών).

3. Τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται ή/και προτείνεται να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Μια από τις βασικές υποχρεώσεις του εργοδότη είναι να διαθέτει στην επιχείρηση του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.

Η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου,  αποτελεί μια μελέτη στην οποία εξετάζεται συστηματικά κάθε εργασία που εκτελείται στην επιχείρηση  με σκοπό:

  • να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου,
  • να διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν, και αν αυτό δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν τρόποι αντικατάστασης των πηγών κινδύνου με άλλες πιο ασφαλείς
  • να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.

Η  γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  1. (Αναγνώριση και καταγραφή των υφιστάμενων κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων καθώς και αυτών που ενδέχεται να εμφανιστούν. (Ενδεικτικά αναφέρονται: κίνδυνοι από μηχανήματα και εξοπλισμό, κίνδυνοι από πυρκαγιά, από ηλεκτροπληξία, από έκρηξη, από πτώση, κίνδυνοι από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες [φυσικούς χημικούς βιολογικούς], από την οργάνωση της εργασίας,  από την  βία και την παρενόχληση στην εργασία, ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι ).
  2. Ποιοτικό και όπου απαιτείται και ποσοτικό προσδιορισμό των βλαπτικών παραγόντων (φυσικών, χημικών, βιολογικών).
  3. Τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται ή/και προτείνεται να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.