Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή ενεργειακό πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.): Κατατάσσει το κτήριο ή τη κτηριακή μονάδα σε ενεργειακή κλάση. Είναι, ουσιαστικά, η απεικόνιση της ενεργειακής κατάταξης του κτηρίου (ως κτηριακή μονάδα ορίζεται το τμήμα, όροφος, η διαμέρισμα εντός κτηρίου, το οποίο έχει σχεδιαστεί ή μετατραπεί ώστε να έχει ξεχωριστή χρήση)

Τι στοιχεία αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης

Στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αναγράφονται μεταξύ άλλων τα εξής:

 • γενικά στοιχεία του κτηρίου (πχ διεύθυνση)
 • ο αριθμός εγγραφής του ΠΕΑ, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε κτήριο ή κτηριακή μονάδα
 • η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας
 • η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας
 • η τελική χρήση της ετήσιας κατανάλωσης της ενέργειας
 • η πραγματική τελική ετήσια κατανάλωση ενέργειας
 • ο συνολικός αριθμός των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
 • συστάσεις για παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, τις οποίες συντάσσει ο ενεργειακός επιθεωρητής.
 • Το όνομα του ενεργειακού επιθεωρητή που έκανε την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού
 • Τη περιγραφή του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η έκδοση του ΠΕΑ

Πόση διάρκεια έχει το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης:

Το ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ) έχει διάρκεια για δέκα (10) έτη. Παρόλα αυτά σε περίπτωση ολικής ανακαίνισης του κτηρίου πριν ολοκληρωθεί η δεκαετία, πρέπει να προχωρήσουμε ξανά σε έκδοση νέου ενεργειακού πιστοποιητικού.

Πότε χρειαζόμαστε να κάνουμε έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού ΠΕΑ

Χρειάζεται να κάνουμε έκδοση ΠΕΑ για το κτήριο ή τη κτηριακή μονάδα και δεν επηρεάζεται από παράγοντες όπως η οικοδομική άδεια ή το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Χρειάζεται να προχωρήσουμε στη διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ:

 • Για όλα τα κτήρια ή κτηριακές μονάδες που είναι υπό κατασκευή
 • Για όλα τα κτήρια ή κτηριακές μονάδες που είναι προς πώληση
 • Για όλα τα κτήρια ή κτηριακές μονάδες που είναι προς εκμίσθωση

Ενεργειακό Πιστοποιητικό για ενοικίαση και πώληση

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ) πρέπει να εκδίδεται πριν την μίσθωση του ακινήτου. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ενεργειακού πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται σε κάθε μισθωτήριο έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του ενεργειακού πιστοποιητικού, η φορολογική αρχή δεν το λαμβάνει υπόψη ως έγκυρο μισθωτήριο. Στο μισθωτήριο πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός Πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης πριν από τη σύναψη του και κατάθεση του επί της φορολογικής αρχής. Κάθε συμβολαιογράφος είναι υποχρεωμένος να αναγράψει στο μισθωτήριο για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου τον αριθμό πρωτοκόλλου ενεργειακό πιστοποιητικού και να επισυνάψει το επίσημο αντίγραφο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε αυτό.

Η διαδικασία για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

 • Ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής του κτιρίου επικοινωνεί με τον ενεργειακό επιθεωρητή και του αναθέτει την ενεργειακή επιθεώρηση για την έκδοση του Π.Ε.Α.
 • Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου, σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.ά.).
 • Ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους. Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. Με την έκδοσή του, ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφό του Π.Ε.Α. στον ιδιοκτήτη / διαχειριστή του κτιρίου.

Δικαιολογητικά για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού

Για να δούμε ποια δικαιολογητικά θα χρειαστούμε για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού θα πρέπει να ξέρουμε το έτος κατασκευής του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας. Έχουμε διαχωρισμό μεταξύ ακινήτων που έχουν κατασκευαστεί πριν την 14/3/1983 και ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί μετά την 14/3/1983.

Για ακίνητα που έχουν ανεγερθεί πριν το 1983 δικαιολογητικά για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι τα εξής:

Προαιρετικά:

 • Το φύλλο συντήρησης λέβητα
 • Αντίγραφο της δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν το έχουμε δηλώσει).

*Να σημειωθεί εδώ ότι για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού δεν είναι απαραίτητη η δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο

Για έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού μετά το 1983 χρειαζόμαστε τα εξής:

 • Κάτοψη
 • Το τίτλο ιδιοκτησίας (είτε το συμβόλαιο είτε το Ε9)
 • Παράβολο με κωδικό 8012
 • Αριθμός οικοδομικής αδείας

Προαιρετικά:

 • Το φύλλο συντήρησης λέβητα
 • Αντίγραφο της δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν το έχουμε δηλώσει).

*Να σημειωθεί εδώ ότι για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού δεν είναι απαραίτητη η δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο

Επίσης χρειαζόμαστε για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού:

 • Τα γενικά στοιχεία του κτηρίου
 • Οδός, αριθμό, περιοχή, Τ.Κ.
 • Αρ. ιδιοκτησίας (πχ διαμέρισμα)
 • Τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
 • Έτος ολοκλήρωσης της ανέγερσης κτηρίου
 • Αιτία έκδοσης ΠΕΑ
 • Τα στοιχεία του αρμόδιου επικοινωνίας (ιδιότητα, όνοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας)
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη ακινήτου (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ)