ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

O Έλεγχος των Ανυψωτικών Μηχανημάτων είναι υποχρεωτικός, πραγματοποιείτε σύμφωνα με το ΦΕΚ 1186/25.08.2003, (Υ.Α. 15085/593/2003), και την Κατευθυντήρια Οδηγία του Ε.ΣΥ.Δ. ΚΟ- ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ/01/00/10.10.2013. Η μη επίδειξη Πιστοποιητικού Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων επιβάλει πρόστιμο 2.500€ ανά περίπτωση

Στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με το τεχνικό γραφείο μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας θα πρέπει να υπάρχουν τα εξής με την έναρξη του ελέγχου:

Άδεια κυκλοφορίας (εάν υπάρχει).

Ευδιάκριτο και σε εμφανή σημείο τοποθετημένο πινακίδιο στοιχείων όπου αναγράφετε ο κατασκευαστής, το μοντέλο, το έτος κατασκευής, ο σειριακός αριθμός, η ονομαστική ανυψωτική ικανότητα και η σήμανση CE (εφόσον το μηχάνημα διατέθηκε στην αγορά μετά τις 31.12.1994).

Ευδιάκριτο και σε εμφανή σημείο τοποθετημένο ανυψωτικό διάγραμμα.

Βιβλίο συντήρησης, επισκευών και ελέγχων.

Βιβλίο οδηγιών και χρήσης (manual).

Την δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) του κατασκευαστή ή επίσημης αντιπροσωπείας (εφόσον το μηχάνημα διατέθηκε στην αγορά μετά τις 31.12.1994).

Προηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου (εάν υπάρχει) και Πιστοποιητικό τύπου ΑΑ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενο πιστοποιητικό τύπου ΑΑ (εφαρμόζετε για ανυψωτικά μηχανήματα που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά μετά τις 25.02.2004 ή συναρμολογήθηκαν, μετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή μετά τις 25.02.2004, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος Τύπου ΑΑ από το Φορέα μας.

Αδειούχο διαθέσιμο χειριστή για το συγκεκριμένο μηχάνημα.

Το απαιτούμενο φορτίο: 110% της ονομαστικής ικανότητας του μηχανήματος για τις δυναμικές δοκιμές και 125% για τις στατικές δοκιμές (μόνο για ελέγχους τύπου ΑΑ και Α).

 

Το τεχνικό γραφείο ΒΕΛΛΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διενεργεί ελέγχους επανελέγχους ανυψωτικών μηχανημάτων σε συνεργασία με κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων.

Ανυψωτικό μηχάνημα είναι μηχάνημα που προορίζεται για την ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο φορτίων αναρτημένων σε άγκιστρο ή με τη βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης. Μερικά παραδείγματα ανυψωτικών μηχανημάτων είναι:

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Η πιστοποίηση ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/ΕΕ και την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β/2008).

Στόχος της πιστοποίησης είναι η εξασφάλιση και τήρηση ενός ενιαίου επιπέδου ασφάλειας των υφιστάμενων ανελκυστήρων σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Για να πιστοποιηθεί ένας ανελκυστήρας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος της εγκατάστασης του.

O έλεγχος και η πιστοποίηση των ανελκυστήρων είναι θεσμοθετημένος εδώ και δεκαετίες στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες και από το 2000 στην Ελλάδα

H επιθεώρηση των ανελκυστήρων ωστόσο δεν πρόκειται απλώς για τυπική νομική υποχρέωση, αλλά μια ουσιαστική εξέταση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας όλων των ασφαλιστικών διατάξεων για την προστασία των επιβατών και του συντηρητή και δεν πρέπει να συγχέεται με την τακτική του συντήρηση.

Σημειώνεται ότι η επιθεώρηση / πιστοποίηση αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες, νέους και παλιούς, εγκατεστημένους σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, μεγάλα ιδιωτικά έργα, χώρους χρήσης από ευρύ κοινό

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 126978 / 28-12-2022 που υπέγραψαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρατάθηκε η προθεσμία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων μέχρι την 31.12.2023.

 

Το τεχνικό γραφείο ΒΕΛΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με διενεργεί ελέγχους & επανελέγχους σε συνεργασία με κοινοποιημένο φορέα  πιστοποίησης ανελκυστήρων.