Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕτΕΚ) σε μία επιχείρηση ή ένα έργο, αποτελεί μια συστηματική εξέταση κάθε διεξαγόμενης εργασίας, με σκοπό να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου. Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, εκτός από εργοδοτική υποχρέωση, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.

Εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και καταγραφής των συνθηκών εργασίας, από τη φάση της απλής περιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισμού των βλαπτικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με την επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία.

Συγκεκριμένα, με την Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου μπορεί να εντοπιστεί πως ενδέχεται να προκαλέσει κινδύνους για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων, να διαπιστωθεί ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν και κατά πόσο μπορούν να αποφευχθούν ή να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι και οι πηγές τους.  Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται, και να προταθούν αυτά που πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά, για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.

Η ΓΕΕΚ όταν διενεργείται από ειδικούς με εμπειρία, επιτυγχάνει τα εξής:

  • Επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση των κινδύνων και την έγκαιρη εφαρμογή προληπτικών μέτρων  (πριν οι συνέπειες από τους κινδύνους αυτούς αρχίσουν να «κοστίζουν» στους εργαζόμενους και στην επιχείρηση).
  • Συμβάλλει στην ιεράρχηση των κινδύνων και στην αντιμετώπισή τους με βάση τις προτεραιότητες της επιχείρησης. Έτσι, αποφεύγονται άσκοπες ή αναποτελεσματικές δαπάνες.
  • Αξιολογεί το υπάρχον Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, διότι προσφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγησή του.
  • Εντοπίζει καταστάσεις που κάνουν την εργασία κουραστική, δυσάρεστη και μη παραγωγική.